• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na kurs kwalifikacyjny w dz. piel. onkologicznego

Wersja do wydruku

W związku z zakończoną rekrutacją na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek informujemy, że liczba osób ubiegających się o szkolenie jest większa niż liczba miejsc, w związku z tym zostanie przeprowadzony egzamin wstępny w formie pisemnej w dniu 27.01.2016 r. o godzinie 15.00 w Bibliotece Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12/21.

Do egzaminu zakwalifikowano wszystkie osoby, które złożyły wnioski

Kierownik kursu: dr n. o zdr. Agata Panas, tel. 696674190

Zajęcia teoretyczne rozpoczną się dnia 29. 01. 2016 r. o godz. 15.00 w Bibliotece OIP i P w Białymstoku

Informacja VII SWOZPiP w Białymstoku

Wersja do wydruku

Informujemy, że na VII Sprawozdawczo-Wyborczym Okręgowym  Zjeździe Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, który odbył się w dniu 14 listopada 2015r. Delegaci dokonali wyboru nowych władz naszego Samorządu:

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
dr n. med. Cecylia Dolińska
 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych
dr n.  o zdr. Agata Panas
 
Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
mgr  Agnieszka Molska
 
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej
mgr  Małgorzata Brzósko

Nowo wybranym Przewodniczącym Organów serdecznie gratulujemy i życzymy pomyślności  w realizacji nowych zadań!!!

Informacje MZ WAŻNE

Wersja do wydruku

Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapewniające podwyżki pielęgniarkom i położnym

Minister zdrowia Marian Zembala podpisał dziś rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Rozporządzenie uzupełnia rozwiązania zawarte wobecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1400).

Najważniejsze zmiany dotyczą:

• zwiększenia kwot przeznaczonych na wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych do 400 zł;
• zapewnienia corocznego (do 2019 r.) wzrostu średniego miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek w wysokości 400 zł rocznie (4 x 400);
• wprowadzenia mechanizmu gwarantującego utrzymanie uzyskanych podwyżek po 2019 r.;
• uregulowania kwestii wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej.

Zachęcamy do przeczytania kilku słów od ministra Mariana Zembali, które znajdują się poniżej do pobrania.

Kilka słów od ministra Mariana Zembali.pdf

Komunikat MZ w sprawie terminu zgłaszania liczby pielęgniarek i położnych

Wersja do wydruku

Komunikat ws. terminu zgłaszania danych dotyczących liczby pielęgniarek i położnych do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia

Dane przekazane przez świadczeniodawcę w terminie określonym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowią podstawę do przedstawienia świadczeniodawcy przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Brak tych danych, czy też ich nietermninowe przekazanie przez świadczeniodawców powoduje brak możliwości działania na dalszych etapach m.in. przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Skutkuje to negatywnymi konsekwencjami nie dla świadczeniodawcy (czy też kierującego danym podrniotern), ale dla beneficjentów rozwiązania zawartego www. rozporządzeniu, czyli pielęgniarek i położnych. Celem ww. § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest bowiem wypłata środków dla pielęgniarek i położnych.

W związku z powyższym możliwe jest przekazanie danych w późniejszym terminie. Jednocześnie, mając na uwadze bezpośredni związek z dysponowaniem środkami finansowymi określonymi w planie finansowym na 2015 rok, ostateczny termin przekazania danych nie może być dłuższy niż okres możliwości dokonywania zmian w planie finansowym NFZ na 2015 rok, czyli 31 grudnia 2015 r.

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Infolinia dla pielęgniarek i położnych

Wersja do wydruku

Szanowni Państwo,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych uruchomił infolinię dla pielęgniarek i położnych pod numerem: 506705444 pod którym można uzyskać odpowiedzi na pytania oraz dowiedzieć się więcej o porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia, projekcie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie owu, o planowanych podwyżkach dla pielęgniarek i położnych.

Z poważaniem,
Wojciech Wrona
Dział Merytoryczny
NIPiP

Aktualizacja Polis OC

Wersja do wydruku

Komunikat w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia cywilnego pielęgniarek i położnych prowadzących indywidualne i grupowe praktyki

            Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku informuje, iż zgodnie z Art. 25  Ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  ( Dz. U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.) pielęgniarki i położne prowadzące indywidualne i grupowe praktyki mają obowiązek przekazania  dokumentów potwierdzających zawarcie umów obowiązkowego OC, w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia  ich zawarcia.  Powyższe dokumenty można dostarczyć do biura OIPiP w Białymstoku lub dokonać zgłoszenia w formie e-wniosku o zmianę wpisu w Rejestrze  Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i wysłać do OIPiP w Białymstoku (www.rpwdl.csioz.pl).  

Wniosek o zmianę wpisu polegający na  zgłoszeniu  nowego ubezpieczenia OC nie podlega opłacie.

Biblioteka

Wersja do wydruku

Uwaga!

Biblioteka przeniesiona do lokalu 21 (wejście jak do biura OIPiP)

czynna w poniedziałki i w piątki w godz. 9.00 – 14.00

Witam serdecznie na naszej stronie internetowej

Wersja do wydruku

Szanowne Koleżanki i Koledzy  witam na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.  Mam nadzieję,  że znajdą tu Państwo niezbędne informacje dotyczące struktury, organizacji, kształcenia podyplomowego  oraz działalności samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.

Zachęcam do częstego odwiedzania strony oraz  korzystania z bezpłatnego newslettera, wystarczy zarejestrować się w portalu, aby na Państwa pocztę e-mail trafiały na bieżąco nowości dotyczące wykonywanych przez nas zawodów oraz najważniejsze aktualne sprawy  prowadzone przez   Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w  Białymstoku.

Czekam na Państwa propozycje i uwagi. Jeżeli nie znajdą Państwo na stronie potrzebnych informacji proszę  o kontakt.

 Cecylia Dolińska
 Przewodnicząca ORPiP w  Białymstoku

Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia

System "Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia" (MAWOZ) został utworzony przez Naczelną Izbę Lekarską i Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w celu umożliwienia lekarzom i pielęgniarkom zgłaszania przypadków agresji w miejscach pracy. Pracownicy ochrony zdrowia na całym świecie są bardzo często narażeni na agresję i dokładne poznanie problemu oraz miejsc, w których są oni szczególnie narażeni umożliwia podjęcie działań zapobiegawczy. Zgłoszenia należy kierować pod adres:
www.agresja.hipokrates.org