• Jak trafić
 • Mapa strony
 • Powiększ
 • 100%
 • Pomniejsz

 

Ważny komunikat

Wersja do wydruku

Rejestry wyborcze są udostępniane w biurze OIPiP w Białymstoku

oraz u osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie zebrań w danych rejonach wyborczych, o których mowa w Załączniku do Uchwały Nr 45

na 30 dni przed planowanymi wyborami

Literatura do egzaminu kwalifikacyjnego na kurs specjalistyczny „Edukator w cukrzycy” dla pielęgniarek i położnych

Wersja do wydruku

1) Podstawy pielęgniarstwa t.1 i 2 - Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Kazimiera Zahradniczek – Czelej 2011
2) Diagnozy i interwencje pielęgniarskie - Maria Kózka, Lucyna Płaszewska-Żywko PZWL 2014
3) Badanie fizykalne w pielęgniarstwie w pielęgniarstwie – Danuta Dyk PZWL 2013

Literatura do egzaminu wstępnego na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego dla położnych i pielęgniarek

Wersja do wydruku

WYKAZ LITERATURY SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W DZIEDZINIE

PIELĘGNIARSTWA NEONATOLOGICZNEGO

przydatnej do przygotowania do wstępnego egzaminu

 1. Andres J. (red.): Wytyczne 2005 resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2005
 2. Bałanda A.: Opieka nad noworodkiem. PZWL, Warszawa 2009
 3. Borkowski W.: Opieka pielęgniarska nad noworodkiem. Medycyna Praktyczna, Kraków 2007
 4. Helwich E. (red.): Wcześniak. PZWL, Warszawa 2002
 5. Pilewska A. (red.): Opieka nad wcześniakiem. PZWL, Warszawa 2009
 6. Piotrowa A.: Niewydolność oddechowa u dzieci. a-Medica Press,
  Bielsko-Biała 2000
 7. Szczapa J. (red.): Podstawy neonatologii. PZWL, Warszawa 2008
 8. Szreter T. (red.): Anestezjologia i intensywna terapia u dzieci. Elsevier Urban
  & Partner, Wrocław 2007

Ogłoszenie o wyborach delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Wersja do wydruku

WYBORY 2015
DELEGATÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK  I POŁOŻNYCH
w BIAŁYMSTOKU  NA OKRĘGOWE ZJAZDY VII KADENCJI

Rok 2015 jest rokiem wyborów, w związku z tym w najbliższym czasie  w miesiącach maj-czerwiec 2015 r. w ustalonych rejonach wyborczych na terenie działania  Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych   w Białymstoku  odbędą się wybory Delegatów VII kadencji na Okręgowy Zjazd OIPiP.
Jesienią 2015r. nowo wybrani Delegaci będą mieli możliwość wybrania władz samorządowych oraz Delegatów na Krajowy Zjazd VII kadencji.
W związku z tym Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych  w Białymstoku podjęła w dniu 10  grudnia  2014 r. uchwałę  Nr 45/VI w sprawie zarządzenia wyborów Delegatów   Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  w Białymstoku  na Okręgowe Zjazdy VII kadencji i powołania Okręgowej Komisji Wyborczej. Jej treść wraz z  Regulaminem Okręgowej Komisji Wyborczej oraz Regulaminem wyborów do organów izb oraz tryb odwoływania ich członków  prezentujemy w zakładce  stronie internetowej izby w zakładce WYBORY 2015
Ponadto informujemy, że spis wszystkich rejonów wyborczych OIPiP w Białymstoku zostanie   opublikowany niebawem, również na stronie internetowej izby w zakładce WYBORY 2015.

Cecylia Dolińska
Przewodnicząca ORPiP

Aktualizacja Polis OC

Wersja do wydruku

Komunikat w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia cywilnego pielęgniarek i położnych prowadzących indywidualne i grupowe praktyki

            Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku informuje, iż zgodnie z Art. 25  Ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  ( Dz. U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.) pielęgniarki i położne prowadzące indywidualne i grupowe praktyki mają obowiązek przekazania  dokumentów potwierdzających zawarcie umów obowiązkowego OC, w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia  ich zawarcia.  Powyższe dokumenty można dostarczyć do biura OIPiP w Białymstoku lub dokonać zgłoszenia w formie e-wniosku o zmianę wpisu w Rejestrze  Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i wysłać do OIPiP w Białymstoku (www.rpwdl.csioz.pl).  

Wniosek o zmianę wpisu polegający na  zgłoszeniu  nowego ubezpieczenia OC nie podlega opłacie.

Biblioteka

Wersja do wydruku

Uwaga!

Biblioteka przeniesiona do lokalu 21 (wejście jak do biura OIPiP)

czynna w poniedziałki i w piątki w godz. 9.00 – 14.00

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek

Wersja do wydruku

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczana i wychowania
1.      Anders J.( red.): Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Kraków 2011
2.      Kiliańska D [red.]: Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. Makmed, Lublin 2008
3.      Sylwanowicz W, Michajlik A, Ramotowski W: Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL, Warszawa 1980
4.      Talarska D, Zozulińska-Ziółkiewicz D. - Pielęgniarstwo internistyczne. PZWL, Warszawa 2009
5.      Ślusarska B. ( red.): Podstawy pielęgniarstwa. wyd. Czelej, Lublin 2008
6.      Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1038)
7.      Kodeks Etyki Zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej
8.      Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego
9.      Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz.U.11.18.94 z dnia 27 stycznia 2011 r.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania.

Strony

Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia

System "Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia" (MAWOZ) został utworzony przez Naczelną Izbę Lekarską i Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w celu umożliwienia lekarzom i pielęgniarkom zgłaszania przypadków agresji w miejscach pracy. Pracownicy ochrony zdrowia na całym świecie są bardzo często narażeni na agresję i dokładne poznanie problemu oraz miejsc, w których są oni szczególnie narażeni umożliwia podjęcie działań zapobiegawczy. Zgłoszenia należy kierować pod adres:
www.agresja.hipokrates.org