• Jak trafić
 • Mapa strony
 • Powiększ
 • 100%
 • Pomniejsz

 

Nabór na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych oraz na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek

Wersja do wydruku

OIPiP w Białymstoku informuje o naborze na szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie

PIELĘGNIARSTWA NEONATOLOGICZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
oraz

PIELĘGNIARSTWA GERIATRYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK

dofinansowane ze środków publicznych

 

WARUNKI UDZIAŁU W SPECJALIZACJI DOFINANSOWANEJ

ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej art. 67 ust. 4 i art. 70 ust.5-7 (Dz. U. Nr 174, poz.1039 i Nr 291, poz.1707), wymogi, jakie winna spełnić łącznie pielęgniarka, położna ubiegająca się o dopuszczenie do specjalizacji dofinansowanej ze środków publicznych.

Wymogi:

 1. posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej,
 2. pracowała w zawodzie przez co najmniej 2 lata, w okresie ostatnich 5 lat,
 3. w ciągu ostatnich 5 lat nie odbywała specjalizacji dofinansowanej ze środków publicznych, przy czym przez „odbywanie specjalizacji” rozumie się również rezygnację ze specjalizacji, a także sytuację trzykrotnego uzyskania niepomyślnego wyniku
  z egzaminu państwowego,
 4. została zakwalifikowana na szkolenie przez komisję kwalifikacyjną.

 

Ponadto pielęgniarka / położna:

 1. składa organizatorowi kształcenia oświadczenie o odbytych przez siebie specjalizacjach dofinansowanych ze środków publicznych,
 2. w tym samym czasie może odbywać tylko jedną specjalizację dofinansowaną
  ze środków publicznych.

 

Wniosek o dopuszczenie do szkolenia specjalizacyjnego do pobrania ze strony internetowej OIPiP w Białymstoku - w zakładce: SZKOLENIA-ORGANIZOWANE PRZEZ OIPIP W BIAŁYMSTOKU-WNIOSKI DO POBRANIA pod nazwą: Wniosek
o dopuszczenie do szkolenia.

Wypełniony wniosek (w wersji papierowej), oświadczenie oraz zaświadczenie o stażu pracy prosimy dostarczyć na adres Izby:Białystok ul. M. Skłodowskiej- Curie 12/19
w terminie nieprzekraczalnym od 24.07.2015 do 14.08.2015r.

 

W przypadku w/w specjalizacji, które są dofinansowane ze środków publicznych przez ministra właściwego do spraw zdrowia art. 70 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011r. Nr  174, poz. 1039), przeprowadzenie egzaminu występnego w formie pisemnej jest obowiązkowe, niezależnie od liczby pielęgniarek, położnych ubiegających się o dopuszczenie do specjalizacji.

Termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych: 17.08.2015, godz. 15.00, Biblioteka OIPiP w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej Curie 12, lok. 21

 

Termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek: 18.08.2015, godz. 15.00, Biblioteka OIPiP
w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej Curie 12, lok. 21

Wykaz literatury do egzaminów wstępnych jest dostępny w zakładce "Literatura do egzaminów".
 

Kierownik szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych: mgr Barbara Szymkowska, tel. 662211649

Kontakt w sprawie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek: 85 747 00 16, 85 744 11 09

Ogólnopolska Kampania Społeczna pt. „Ostatni dyżur"

Wersja do wydruku

Pani/Pan
Pielęgniarka/Pielęgniarz
Położna/Położny

Szanowni Państwo

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuję, że Ogólnopolska Kampania Społeczna pt. „Ostatni dyżur" uroczyście rozpoczęła  się konferencją prasową,
w dniu 27 maja 2015 roku o godz. 11.00 w Hotelu Gromada Centrum w Warszawie.
W konferencji prasowej wzięli  udział Przewodniczące/y Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych, Członkowie Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Przewodniczące Organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

W trakcie konferencji  odbyła się  projekcja krótkich spotów reklamowych, przybliżenie kampanii mediom oraz zaprezentowanie problemów dotykających pielęgniarki i położne na podstawie sporządzonych wcześniej raportów, zarówno w formie werbalnej, jak i w postaci interaktywnej aplikacji Oculus. Podczas wydarzenia uruchomiona  została  również strona internetowa kampanii: www.ostatnidyzur.pl, na której można podpisać Receptę (apel) kierowaną do polskich decydentów o podjęcie natychmiastowych działań w celu opracowania, a także wdrożenia programu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia realizowane przez pielęgniarki i położne. 

Działania kampanii prowadzone będą w całej Polsce, zarówno poprzez Internet, jak również regionalne konferencje. Konferencje „Ostatni dyżur" będą spotkaniami dedykowanymi lokalnym mediom oraz politykom. Celem spotkań będzie promocja inicjatywy w lokalnych społecznościach oraz wybrzmienie specyfiki i skali problemu w danym regionie.

Ostatni dyżur - Podpisz petycję do decydentów

Wersja do wydruku
  Zapraszamy do podpisywania Recepty (apelu) kierowanej do polskich decydentów o podjęcie natychmiastowych działań w celu opracowania, a także wdrożenia programu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia realizowane przez pielęgniarki i położne: www.ostatnidyzur.pl

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek

Wersja do wydruku

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek:

 1. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Red. Wieczorowska Tobis K., Talarska D., Wydawnictwo PZWL.
 2. Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku. Red. Kędziora- Kornatowska K., Muszalik M., Wydawnictwo Czelej
 3. ​Ślusarska B. ( red.): Podstawy pielęgniarstwa. wyd. Czelej, Lublin 2008
 4. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.)
 5. Kodeks Etyki Zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego

Ważny komunikat

Wersja do wydruku

Rejestry wyborcze są udostępniane w biurze OIPiP w Białymstoku

oraz u osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie zebrań w danych rejonach wyborczych, o których mowa w Załączniku do Uchwały Nr 45

na 30 dni przed planowanymi wyborami

Ogłoszenie o wyborach delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Wersja do wydruku

WYBORY 2015
DELEGATÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK  I POŁOŻNYCH
w BIAŁYMSTOKU  NA OKRĘGOWE ZJAZDY VII KADENCJI

Rok 2015 jest rokiem wyborów, w związku z tym w najbliższym czasie  w miesiącach maj-czerwiec 2015 r. w ustalonych rejonach wyborczych na terenie działania  Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych   w Białymstoku  odbędą się wybory Delegatów VII kadencji na Okręgowy Zjazd OIPiP.
Jesienią 2015r. nowo wybrani Delegaci będą mieli możliwość wybrania władz samorządowych oraz Delegatów na Krajowy Zjazd VII kadencji.
W związku z tym Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych  w Białymstoku podjęła w dniu 10  grudnia  2014 r. uchwałę  Nr 45/VI w sprawie zarządzenia wyborów Delegatów   Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  w Białymstoku  na Okręgowe Zjazdy VII kadencji i powołania Okręgowej Komisji Wyborczej. Jej treść wraz z  Regulaminem Okręgowej Komisji Wyborczej oraz Regulaminem wyborów do organów izb oraz tryb odwoływania ich członków  prezentujemy w zakładce  stronie internetowej izby w zakładce WYBORY 2015
Ponadto informujemy, że spis wszystkich rejonów wyborczych OIPiP w Białymstoku zostanie   opublikowany niebawem, również na stronie internetowej izby w zakładce WYBORY 2015.

Cecylia Dolińska
Przewodnicząca ORPiP

Aktualizacja Polis OC

Wersja do wydruku

Komunikat w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia cywilnego pielęgniarek i położnych prowadzących indywidualne i grupowe praktyki

            Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku informuje, iż zgodnie z Art. 25  Ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  ( Dz. U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.) pielęgniarki i położne prowadzące indywidualne i grupowe praktyki mają obowiązek przekazania  dokumentów potwierdzających zawarcie umów obowiązkowego OC, w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia  ich zawarcia.  Powyższe dokumenty można dostarczyć do biura OIPiP w Białymstoku lub dokonać zgłoszenia w formie e-wniosku o zmianę wpisu w Rejestrze  Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i wysłać do OIPiP w Białymstoku (www.rpwdl.csioz.pl).  

Wniosek o zmianę wpisu polegający na  zgłoszeniu  nowego ubezpieczenia OC nie podlega opłacie.

Biblioteka

Wersja do wydruku

Uwaga!

Biblioteka przeniesiona do lokalu 21 (wejście jak do biura OIPiP)

czynna w poniedziałki i w piątki w godz. 9.00 – 14.00

Witam serdecznie na naszej stronie internetowej

Wersja do wydruku

Szanowne Koleżanki i Koledzy  witam na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.  Mam nadzieję,  że znajdą tu Państwo niezbędne informacje dotyczące struktury, organizacji, kształcenia podyplomowego  oraz działalności samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.

Zachęcam do częstego odwiedzania strony oraz  korzystania z bezpłatnego newslettera, wystarczy zarejestrować się w portalu, aby na Państwa pocztę e-mail trafiały na bieżąco nowości dotyczące wykonywanych przez nas zawodów oraz najważniejsze aktualne sprawy  prowadzone przez   Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w  Białymstoku.

Czekam na Państwa propozycje i uwagi. Jeżeli nie znajdą Państwo na stronie potrzebnych informacji proszę  o kontakt.

 Cecylia Dolińska
 Przewodnicząca ORPiP w  Białymstoku

Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia

System "Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia" (MAWOZ) został utworzony przez Naczelną Izbę Lekarską i Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w celu umożliwienia lekarzom i pielęgniarkom zgłaszania przypadków agresji w miejscach pracy. Pracownicy ochrony zdrowia na całym świecie są bardzo często narażeni na agresję i dokładne poznanie problemu oraz miejsc, w których są oni szczególnie narażeni umożliwia podjęcie działań zapobiegawczy. Zgłoszenia należy kierować pod adres:
www.agresja.hipokrates.org